Vetrogeneratori – princip rada, cena i iskustva

Vetrogeneratori, koji se takođe nazivaju i aero-elektrane ili vetro-elektrane predstavljaju jednu specifičnu vrstu elektrana koje kako bi mogle da funkcionišu zahtevaju izloženost vetru, tačnije izloženost energiji vetra koja se, važno je napomenuti, smatra jednom od obnovljivih vrsta energije.

Pomenutu energiju vetra, vetrogeneratori koriste kao pokretač, odnosno kao pogon što znači da je prisustvo uticaja energije vetra prvi i osnovni preduslov za rad vetrogeneratora.

Kao i sve druge vrste elektrana, vetrogeneratori, koji se kao što smo to već i napomenuli drugačije nazivaju aero-elektrane ili vetroelektrane, izgrađuju se i koriste se u cilju proizvodnje električne energije, koja se kasnije, kao što je opšte poznati upotrebljava za napajanje najrazličitijih formi proizvoda i uređaja koji služe da olakšaju život čoveku.

Podatak koji je pritom potrebno nadovezati na prethodno iznete činjenice koje se odnose na definiciju vetrogeneratora, kao i na cilj njihove upotrebe, jeste da pre nego što proizvedu električnu energiju, vetrogeneratori najpre energiju vetra koju koriste kao svoj pokretač proizvode u mehaničku energiju koju tek kasnije pretvaraju u električnu energiju.

Međutim, iako je njihova funkcija uslovljena izloženošću energiji vetra, baš kao što je to slučaj i kada su vetrenjače u pitanju i iako energiju vetra najpre pretvaraju u mehaničku energiju, baš kao što je to slučaj i kada su vetrenjače u pitanju, vetrogeneratori ipak nisu isto što i vetrenjače, jer oni za razliku od vetrenjača koje energiju vetra pretvaraju isključivo u mehaničku energiju, funkcionišu tako što tu istu energiju, dakle energiju vetra na kraju pretvaraju u električnu energiju.

U nastavku teksta, imaćete prilike da saznate mnogo različitih i pritom pouzdanih i proverenih informacija koje se odnose na princip rada vetrogeneratora, na cenu vetrogeneratora, kao i na iskustva ljudi koji su lično upoznati sa načinom rada vetrogeneratora i sa prednostima i manama rada vetrogeneratora.

Vetrogeneratori – princip rada

Da bi smo sa vama mogli da podelimo informacije koje se odnose na princip rada vetrogeneratora i da bi ste takve informacije mogli što bolje i potpunije da razumete, najpre ćemo vam reći nešto više o tome od čega se sastoje vetrogeneratori.

Naime, doslovno svaki vetrogenerator, sastoji se iz sledećih delova:

  • Noseća konstrukcija: U ogromnoj većini slučajeva, noseća konstrukcija vetrogeneratora ima oblik stuba. Što je veća visina noseće konstrukcije vetrogeneratora, to je unapred obezbeđen kvalitetniji rad vetrogeneratora, jer je energija vetra koja kao što smo objasnili služi kao pokretač rada vetrogeneratora, izraženija i jača na većim visinama, nego što je to slučaj na niskim nivoima, odnosno na nivoima u blizini tla.
  • Vetroturbina: Može se sastojati od jedne ili od više elisa.
  • Generator električne energije.
  • Priključak: Priključak je deo vetrogeneratora koji se koristi za povezivanje vetrogeneratora sa sistemom koji je namenjen za akumuliranje električne energije koju vetrogenerator proizvede ili pak za povezivanje vetrogeneratora sa sistemom za napajanje električne mreže, koja kao napajanje koristi električnu energiju koju je prethodno proizveo vetrogenerator.

Sada kada ste upoznati sa načinom na koji je izgrađen doslovno svaki vetrogenertor, to jest kada ste upoznati sa tim iz kojih sve delova se svaki vetrogenerator sastoji, moći ćete bolje i potpunije da razumete i princip rada vetrogeneratora koji ćemo vam kroz sadržaj narednih redova objasniti.

Energija vetra, koja je neophodna za rad vetrogeneratora, pokreće rad vetrogeneratora tako što deluje na njegovu vetroturbinu koja se nalazi na samom vrhu noseće konstrukcije i koja može da se sastoji od jedne ili od više elisa. U ogromnoj većini slučajeva, vetroturbine se sastoje iz tri elise jer na taj način imaju obezbeđenu bolju pokretljivost, kao i bolje estetsko rešenje.

Kada vetroturbina postane pokrenuta kroz uticaj energije vetra, ona se okreće sve dok je izložena energiji vetra i kroz proces okretanja proizvodi mehaničku energiju.

Ta mehanička energija, koja se na upravo opisan način proizvede, sa vetroturbine se prenosi na generator koji je sa vetroturbinom direktno povezan posredstvom mehaničkog spoja.

Mehanički spoj koji povezuje generator i vetroturbinu, u svom sastavu sadrži takozvanu menjačku kutiju sa prenosnikom, čija je svrha da manju brzinu obrtaja rotora koji je sastavni deo vetroturbine prilagodi većoj brzini obrtaja rotora koji je sastavni deo generatora.

Kada se mehanička energija koju proizvede vetroturbina uz pomoć mehaničkog spoja prenese na generator, generator tu mehaničku energiju konvertuje, odnosno pretvara u električnu energiju i ta električna energija postaje finalni proizvod rada vetrogeneratora.

U zavisnosti od načina na koji su izrađeni i u zavisnosti od načina na koji funkcionišu, generatori koji se nalaze u sastavu vetroturbina mogu biti sinhroni ili asinhroni, ali se danas značajno učestalije upotrebljavaju vetrogeneratori sa sinhronim generatorom.

Prednost sinhronog generatora u odnosu na asinhroni generator, ogleda se u tome što sinhroni generator ne mora da sadrži mehanički prenosnik električne energije.

Naime, umesto mehaničkog prenosnika koji predstavlja sastavni deo asinhronog generatora, a koji u određenom smislu komplikuje rad i upotrebu vetrogeneratora koji sadrže asinhroni generator, sinhroni generator sadrži takozvani uzbudne permanentne magnete ili takozvani uzbudni namot koji uprošćava i olakšava rad i upotrebu vetrogeneratora koji sadrži sinhroni generator.

Električna energija koja nastane posredstvom rada generatora, postaje spremna i raspoloživa da se prenese na sistem za akumulaciju električne energije ili direktno na električnu mrežu koja se koristi za dalje napajanje.

Da bi prenos električne energije na sistem za akumulaciju električne energije ili direktno na eletričnu mrežu bio moguć, potrebno je da se ostvari veza između priključka vetrogeneratora i sistema za akumulaciju električne energije, odnosno da se ostvari veza između priključka vetrogeneratora i električne mreže.

Ono što je takođe potrebno da znate o vetrogeneratorima i o njihovom radu, jeste da se rad vetrogeneratora može kombinovati sa radom solarnih kolektora ili sa radom dizel agregata recimo.

Na taj način, dakle ukoliko se kombinuje rad vetrogeneratora sa radom nekog drugog sistema za proizvodnju energije, ostvaruje se značajno stabilniji i značajno bolji sistem napajanja.

Vetrogeneratori – cena

Kao i kada su u pitanju brojne druge vrste proizvoda, vetrogeneratori su proizvodi koji se međusobno takođe mogu razlikovati prema određenim karakteristikama, kao što su proizvodna marka, tip modela, snaga i slično.

Pomenute, ali i određene druge karakteristike koje mogu biti svojstvene vetrogeneratorima, utiču na cenu vetrogeneratora koja je aktuelna na tržištu.

Drugim rečima, da bi smo konkretno i precizno mogli da navedemo cenu vetrogeneratora, prethodno moramo da budemo upoznati sa gore navedenim i određenim drugim osobinama tog vetrogeneratora.

Karakteristika vetrogeneratora koja u najvećoj meri utiče na cenu vetrogeneratora, odnosi se na snagu vetrogeneratora.

Naime, vetrogeneratori manje snage, postižu značajno nižu cenu na tržištu nego što je to slučaj sa vetrogeneratorima veće snage.

Tako recimo vetrogeneratori snage od 300 W na tržištu postižu cenu od oko 400 evra.

Vetrogeneratori snage od 750 W na tržištu dostižu cenu od oko 2.500 evra, dok vetrogeneratori snage od 1.500 kW na tržištu dostižu cenu od oko 3.000 evra.

Navedene cene, u određenoj meri mogu varirati u zavisnosti od tipa modela, u zavisnosti od proizvodne marke i u zavisnosti od određenih drugih individualnih osobina vetrogeneratora.

Pritom, kada kupujete vetrogenerator, bez obzira na činjenicu o kojem konkretno tipu modela vetrogeneratora je reč, bez obzira o kojoj proizvodnoj marki vetrogeneratora je reč i bez obzira o kojoj konkretno snazi vetrogeneratora je reč, treba da znate da je u cenu vetrogeneratora uračunat sam proizvod, ali i usluga njegovog dopremanja od prodajnog mesta do vas, kao i usluga njegove montaže, odnosno kao i usluga njegove ugradnje na mesto koje ste sami izabrali i odredili.

Vetrogeneratori – iskustva

Prema iskustvima osoba kojima je bliska upotreba vetrogeneratora, potrebno je da znate da efikasnost funkcije, a samim tim i upotrebe vetrogeneratora u ogromnoj meri zavisi od samog mesta na kojem je vetrogenerator montiran, odnosno ugrađen.

Konkretnije, da bi vetrogenerator mogao maksimalno dobro i kvalitetno da obavlja svoju funkciju i da se upotrebljava, odnosno da bi mogao da proizvede što veću količinu električne energije, potrebno je da bude montiran, odnosno ugrađen na mestu koje je izloženo što većoj količini vetra.

Takvo mesto, ne sme da bude zaklonjeno objektima, niti bilo kojom formom prepreka koje kao takve sprečavaju ili smanjuju efekat uticaja vetra na vetrogenerator.

U protivnom, ukoliko je mesto na kojem je montiran vetrogenerator zaklonjeno objektima ili bilo kojom drugom formom prepreka, efekat uticaja vetra na vetrogenerator će biti smanjen i vetrogenerator neće moći maksimalno kvalitetno da funkcioniše i da ispunjava cilj svoje upotrebe.

Ukoliko rad vetrogeneratora kombinujete sa radom solarnih kolektora ili sa radom dizel agregata na primer, možete postići, to jest obezbediti značajno stabilniji i značajno kvalitetniji sistem napajanja.

Bez obzira što su početna ulaganja u kupovinu i u montiranje, odnosno ugradnju vetrogeneratora velika, pogotovo ukoliko istovremeno kupujete i montirate, odnosno ugrađujete više vetrogeneratora, posedovanje vetrogeneratora se vremenom višestruko isplati jer vetrogeneratori mogu funkcionisati dugi niz godina, čak i decenija i za to vreme mogu proizvesti značajnu količinu električne energije kroz čiju upotrebu možete značajno smanjiti ili čak potpuno isključiti upotrebu električne energije koju dobijate sa javne mreže, a koja se kao takva naplaćuje.

Dodatnu uštedu na potrošnji električne energije koju dobijate sa javne mreže, možete ostvariti ukoliko rad vetrogeneratora kombinujete sa radom solarnih kolektora ili sa radom dizel agregata.

Još jedna od prednosti posedovanja i upotrebe vetrogeneratora, ogleda se u činjenici da kroz posedovanje i upotrebu vetrogeneratora nećete biti uslovljeni funkcijom javne električne mreže.

Na primer, čak i ukoliko dođe do trenutnog prekida u snabdevanju električnom energijom koja dolazi sa javne električne mreže, zahvaljujući posedovanju i upotrebi vetrogeneratora vi i dalje možete ostati snabdeveni električnom energijom.

Jedina mana posedovanja i upotrebe vetrogeneratora jeste to što kako bi mogli da rade i da se upotrebljavaju vetrogeneratori zahtevaju konstantnu izloženost energiji vetra.

Kada energija vetra ne deluje na vetrogenerator, vetrogenerator trenutno gubi sposobnost proizvodnje električne energije.

Ipak, ukoliko posedujete vetrogenerator koji koristi sistem za akumulaciju električne energije, odnosno sistem za čuvanje električne energije, ta činjenica vam neće predstavljati problem jer ćete i pri takvim okolnostima, dakle i kada vetrogenerator trenutno ne radi i dalje imati električnu energiju.

Sponzorisano: