Energetska efikasnost u zgradama i kućama – informacije i saveti

Da bi smo mogli na kvalitetan način da se posvetimo temi o energetskoj efikasnosti u zgradama, kao i temi o energetskoj efikasnosti u kućama, važno je da vas prevashodno upoznamo sa značenjem pojma „energetska efikasnost“.

Naime, pod pojmom „energetska efikasnost“ smatra se odnos između funkcije odnosno rada određenog uređaja i mere u kojoj taj uređaj kroz svoju funkciju, odnosno kroz svoj rad doprinosi ostvarivanju određene koristi koja se izražava kroz dobijanje i kroz potrošnju određene forme energije (kroz dobijanje i potrošnju toplotne energije recimo).

Uređaji koji se tretiraju kao energetski efikasni uređaji, jesu uređaji koji kroz svoju funkciju, odnosno rad ostvaruju malu potrošnju, a koji istovremeno ispoljavaju visok stepen korisnog delovanja.

Sa druge strane, uređaji koji se tretiraju kao energetski neefikasni uređaji, jesu uređaji koji kroz svoju funkciju, odnosno rad ostvaruju veliku potrošnju, a koji istovremeno ispoljavaju nizak stepen korisnog delovanja.

Primer uređaja koji se tretira kao energetski neefikasan uređaj, jeste sijalica koja kao što je poznato ima svrhu da posredstvom upotrebe električne energije proizvede svetlosnu energiju, a koja funkcioniše tako što najveći procenat upotrebljene električne energije zapravo pretvara u toplotnu energiju, dok samo jedan mali procenat od ukupne količine upotrebljene električne energije pretvara u svetlosnu energiju.

Na ostvarivanje što bolje energetske efikasnosti, bilo da je reč o energetskoj efikasnosti u zgradama ili o energetskoj efikasnosti u kućama, u ogromnoj meri se može uticati kroz model ponašanja, tačnije kroz način na koji se pristupa izboru uređaja koji se koriste u cilju proizvodnje određenog tipa energije, kao i kroz način na koji se ti uređaji koriste.

Sada kada smo vas upoznali sa konkretnim značenjem pojma „energetska efikasnost“, možemo da se posvetimo temi o energetskoj efikasnosti u zgradama, kao i temi o energetskoj efikasnosti u kućama.

Energetska efikasnost u zgradama – informacije i saveti

Da bi određena zgrada, kao oblik stambenog objekta mogla da se tretira kao energetski efikasna, potrebno je da unutar nje budu obezbeđeni uslovi za što komforniji i udobniji život stanara.

Pritom, pod uslovima koji obezbeđuju što komforniji i udobniji život stanara jedne zgrade, a kroz koje se ogleda energetska efikasnost te iste zgrade, smatraju se energetski uslovi koji su obezbeđeni unutar zgrade, a koji se odnose na primer na toplotnu energiju koja je ubezbeđena unutar zgrade ili na svetlosnu energiju koja je obezbeđena unutar zgrade i to kroz što minimalniju potrošnju i kroz što minimalniji gubitak neke druge forme energije, na primer električne energije koja se kroz rad uređaja u zgradi pretvara u toplotnu energiju ili u svetlosnu energiju.

Kako bi energetska efikasnost unutar jedne zgrade bila što veća, potrebno je da ta zgrada pre svega bude dobro termički izolovana kako bi njen unutrašnji prostor mogao u što većoj meri da sačuva i da održi prethodno proizvedenu i obezbeđenu toplotnu energiju.

Naime, zgrade koje su dobro i kvalitetno termički izolovane, u periodu zime bolje i efikasnije uspevaju da zadrže toplotu, dok u periodu leta, ispoljavaju veću i efikasniju otpornost na uticaj visoke spoljašnje temperture i ostaju hladnije, što u oba slučaja njihovim stanarima obezbeđuje veći nivo komfora i udobnosti.

Nešto što u značajnoj meri utiče na energetsku efikasnost doslovno svake zgrade, jeste savesnost njenih stanara.

Konkretnije, da bi u jednoj zgradi mogli da budu ispunjeni uslovi koji garantuju energetsku efikasnost te zgrade, potrebno je da se stanari te zgrade ponašaju odgovorno i da preduzimaju mere koje sprečavaju gubitak proizvedenih oblika energije, kao što je na primer toplotna energija.

Pod savesnim i odgovornim ponašanjem stanara, podrazumeva se redovno zatvaranje prozora koji se nalaze na hodnicima zgrade, kao i redovno zatvaranje ulaznih vrata zgrade, zatim vođenje brige o održavanju prozora koji se nalaze na hodnicima zgrade, kao i vođenje brige o održavanju ulaznih vrata zgrade.

Takođe u skladu sa savesnim i odgovornim ponašanjem koje vodi do ispunjavanja i očuvanja energetske efikasnosti zgrade, stanari svake zgrade treba da streme ka tome da neobnovljive energente zamene obnovljivim energentima, o tome da uređaje koji predstavljaju neefikasne potrošače u zgradi zamene uređajima koji predstavljaju efikasne potrošače, o tome da unutar zgrade budu ugrađeni merni i regulacioni instrumenti koji kao takvi mere i regulišu nivo stvaranja i nivo potrošnje energije, kao i o tome da obezbede tarifni sistem koji će funkcionisati tako što podstiče štednju energije.

Kako bi savesno i odgovorno ponašanje stanara zgrade moglo efikasno da doprinese ostvarenju energetske efikasnosti zgrade, neophodno je da stanari budu složni i da niko od njih ne odstupa od univerzalnog modela ponašanja ostalih stanara.

Da se složnost stanara ne bi narušila, to jest da ponašanje pojedinaca ne bi odstupalo od univerzalnog modela ponašanja ostalih stanara, potrebno je kod svih stanara istovremeno probuditi i podstaći svest o značaju energetske efikasnosti zgrade.

Pomenutu svest, moguće je podići kroz delovanje kućnog saveta, odnosno kroz delovanje profesionalno obučenog upravnika zgrade, a ukoliko je to neophodno potrebno je pristupiti i sankcionisanju neodgovornog ponašanja pojedinaca koji žive u zgradi.

Bitno je napomenuti i to da u skladu sa savesnim i odgovornim ponašanjem svakog stanara pojedinačno, koje ima za cilj da dovede do energetske efikasnosti zgrade, svaki stanar pojedinačno treba da postupa tako što će se pobrinuti da unutar svog stana obezbedi energetsku efikasnost.

Na taj način, dakle ukoliko je unutar svakog pojedinačnog stana obezbeđena energetska efikasnost, jednostavnije i brže će se postići i celokupna energetska efikasnost zgrade.

Razlog zbog kojeg je to tako, ogleda se u tome što kvalitetna energetska efikasnost koja je obezbeđena u jednom stanu koji se nalazi u sklopu zgrade, direktno utiče na lakše i brže obezbeđivanje energetske efikasnosti u svim susednim stanovima.

Ukoliko vam takva, upravo navedena informacija naizgled ne zvuči logično, da pojasnimo:

Naime, ukoliko je unutar jednog stana obezbeđena energetska efikasnost, to znači da će zidovi tog stana akumulirati toplotu koj će se automatski u izvesnom procentu preneti na susedne stanove, tačnije na stanove koji dele zidove sa stanom koji smo uzeli kao primer.

Onda kada se u svim stanovima unutar zgrade obezbedi energetska efikasnost, automatski će  biti moguće i lakše obezbeđivanje energetske efikasnosti u čitavoj zgradi.

Energetska efikasnost u kućama – informacije i saveti

U poređenju sa putem koji vodi do ostvarivanja energetske efikasnosti u zgradama, put do ostvarivanja energetske efikasnosti u kućama je nešto komplikovaniji i može se reći složeniji, jer zahteva neuporedivo više lične obaveštenosti, lične preduzimljivosti i lične odgovornosti, koja se kada je u pitanju put do ostvarivanja energetske efikasnosti u zgradama deli na više stanova, a samim tim i na više stanara.

Kada je u pitanju energetska efikasnost u kućama, ona se najbrže i najefikasnije obezbeđuje kroz ispunjavanje sledećih uslova:

 • Kroz termoizolaciju podnih površina,
 • Kroz termoizolaciju fasadnih zidova,
 • Kroz termoizolaciju krovne površine,
 • Kroz obezbeđivanje kvalitetnog i što ekonomičnijeg sistema grejanja,
 • Kroz obezbeđivanje energetski efikasne rasvete,
 • Kroz obezbeđivanje energetski efikasnih kućnih aparata.

Značaj termoizolacije podnih površina

Verovali ili ne čak 10 procenata od ukupne toplotne energije koja se proizvede unutar kuće, može se izgubiti kroz podne površine koje nisu obezbeđene termoizolacijom.

Kada je u pitanju način na koji se obezbeđuje termoizolacija podnih površina, treba naglasiti to da se taj način u izvesnoj meri razlikuje u odnosu na činjenicu da li govorimo o podnim površinama koje se nalaze iznad prostorija u kojima je obezbeđen sistem grejanja ili pak govorimo o podnim površinama koje se nalaze iznad temelja.

Ukoliko govorimo o podnim površinama koje se nalaze iznad prostorija u kojima je obezbeđen sistem grejanja, takve podne površine treba obložiti sa 8 cm odgovarajućeg termoizolacionog materijala, a ukoliko govorimo o podnim površinama koje se nalaze iznad temelja, takve podne površine treba obložiti sa 10 cm odgovarajućeg termoizolacionog materijala.

Pritom, ukoliko je sistem grejanja unutar određene prostorije takav da podrazumeva prisustvo podnog grejanja i ukoliko je pritom položaj te prostorije takav da je ona u prizemlju kuće i da se samim tim njena podna površina nalazi iznad temelja, u tom slučaju, podnu površinu u toj prostoriji treba obložiti sa 13 cm odgovarajućeg termoizolacionog materijala, jer su u tom slučaju gubici toplotne energije koju proizvede podno grejanje veći.

Značaj termoizolacije fasadnih zidova

Značaj termoizolacije fasadnih zidova je višestruk i izuzetno značajan u cilju postizanja i održavanja energetske efikasnosti kuće.

Konkretno, u kućama čiji su fasadni zidovi obezbeđeni termoizolacijom, gubitak toplotne energije, ali i troškovi koji nastaju u procesu stvaranja toplotne energije, smanjuju se za čak gotovo neverovatnih 65% do 75% u zavisnosti od konkretne strukture fasadnih zidova, kao i u zavisnosti od konkretnog izbora termoizolacionog materijala.

Pored toga, kvalitetna termoizolacija fasadnih zidova, ne samo da smanjuje gubitak toplotne energije u toku zime i troškove koji takođe u toku zime nastaju u procesu stvaranja te toplotne energije, već jednako efikasno utiče i na sprečavanje prodiranja spoljašnje visoke temperature u tou leta, što drugim rečima znači da kuće koje imaju kvalitetnu termoizolaciju fasadnih zidova u toku zime ostaju toplije, dok u toku leta ostaju hladnije.

Materijali koji se mogu koristiti u cilju obezbeđivanja kvalitetne termoizolacije fasadnih zidova su sledeći materijali:

 • Mineralna vuna,
 • Stiropor (polistiren),
 • Celulozna vlakna,
 • Ovčija vuna,
 • Ekspandirana glina,
 • Pluta,
 • Drvo,
 • Kokos,
 • Perlit,
 • Ploče od drvene vune

Pritom, od svih upravo navedenih materijala koji se upotrebljavaju u cilju obezbeđivanja kvalitetne termoizolacije fasadnih zidova, mineralna vuna je materijal koji se opravdano smatra ubedljivo najkvalitetnijim i najefikasnijim termoizolatorom.

Recimo, mineralna vuna koja se preko površine fasadnog zida postavi u sloju debljine svega 5 cm, obezbeđuje termoizolaciju koja je jednaka termoizolaciji koja bi se obezbedila kroz sloj od  neverovatnih 248 cm armiranog betona.

Stiropor, odnosno polistiren, takođe se smatra izuzetno kvalitetnim i efikasnim termoizolacionim materijalom jer sloj od svega 5,2 cm stiropora obezbeđuje kvalitet termoizolacije koji bi bilo moguće ostvariti takođe kroz sloj od neverovatnih 248 cm armiranog betona.

Odmah iza mineralne vune i stiropora, na listi materijala koji se smatraju najkvalitetnijim termoizolatorima, nalaze se celulozna vlakna, ovčija vuna i pluta.

Informacija koju je važno dodati, tačnije naglasiti, jeste da se gore navedeni termoizolacioni materijali, koriste ne samo za termoizolaciju fasadnih zidova, već i za termoizolaciju drugih površina koje takođe nalaze u sastavu kuće, a to su konkretno podne površine i krovne površine.

Značaj termoizolacije krovne površine

Kuće koje su obezbeđene kvalitetnom termoizolacijom krovne površine, u zimskom periodu su za oko 30 % toplije i u letnjem periodu su za oko 30 % hladnije u poređenju sa kućama koje nisu obezbeđene termoizolacijom krovne površine.

Ono što treba imati na umu kada je termoizolacija krovne površine u pitanju, jeste da se ona mora kombinovati sa takozvanom parnom branom, a poželjno je obezbediti i kišnu branu ili rezervnu hidroizolaciju.

Cilj kombinovanja termoizolacije krovne površine sa takozvanom parnom branom, jeste sprečavanje stvaranja i zadržavanja kondenzacije vodene pare koja u toku zime nastaje kroz proces funkcionisanja sistema grejanja, ali i sprečavanje zamrzavanja koje takođe može nastati u zimskom periodu.

Značaj obezbeđivanja kvalitetnog i što ekonomičnijeg sistema grejanja

Kroz obezbeđivanje kvalitetnog i što ekonomičnijeg sistema grejanja, značajno se skraćuje put do ostvarivanja energetske efikasnosti kuće.

Prema procenama stručnjaka, najkvalitetniji i najekonomičniji sistem grejanja, predstavlja sistem grejanja koji podrazumeva ugradnju i upotrebu kondenzacionog kotla.

Bez obzira koji konkretno sistem grejanja izaberete, potrebno je da znate da se sistemi grejanja međusobno mogu podeliti prema energentu koji koriste, prema načinu na koji vrše zagrevanje i prema načinu na koji su izgađena ogrevna tela od kojih se sastoje.

Prema energentu koji koriste, sistemi grejanja se mogu definisati kao plinski, kao električni, kao solarni, kao sistemi grejanja na lož ulje, kao sistemi grejanja na čvrsta goriva i kao sistemi grejanja na toplotu iz okoline.

Prema načinu na koji vrše zagrevanje, sistemi grejanja se mogu podeliti na lokalne, odnosno pojedinačne sisteme grejanja i na centralne sisteme grejanja.

Prema načinu na koji su izrađena ogrevna tela od kojih se sastoje, sistemi grejanja se mogu definisati kao direktni (to su različite vrste grejalica, kamini, šporeti i peći), kao površinski (to su podni, plafonski i zidni sistemi grejanja), kao konvertorski i kao ventilokonvertorski.

Kriterijumi na koje se možete osloniti prilikom donošenja odluke o izboru sistema grejanja koji ćete koristiti su različiti i odnose se na klimatske i vremenske uslove koji su aktuelni na području u kojem se nalazi vaša kuća, zatim na geografski položaj vaše kuće, na raspoložive izvore energije koje možete koristiti u svrhu napajanja sistema grejanja i slično.

Zato, pre donošenja konačne odluke o izboru sistema grejanja, treba sve navedene, ali i brojne druge kriterijume da uzmete u obzir i da ih razmotrite.

Značaj obezbeđivanja energetski efikasne rasvete

Da bi rasveta u vašoj kući mogla da se definiše kao energetski efikasna, potrebno je da sve obične sijalice ili bar većinu običnih sijalica u svojoj kući zamenite štednim sijalicama.

Kroz upotrebu štednih sijalica, obezbeđuje se višestruko bolje i kvalitetnije snabdevanje svetlosnom energijom, ali i neuporedivo niža potrošnja električne energije koja je kao što je opšte poznato neophodna za stvaranje svetlosne energije.

Uz to, štedne sijalice traju neuporedivo duže od običnih sijalica, pa se kroz njihovu upotrebu vremenom smanjuju i troškovi kupovine sijalica.

Značaj obezbeđivanja energetski efikasnih kućnih aparata

Prilikom kupovine kućnih aparata, ogromna većina kupaca obraća pažnju na njihovu cenu, model ili proizvodnu marku, dok se faktor njihove energetske efikasnosti gotovo u potpunosti zanemaruje.

Međutim, treba znati da kućni aparati koji su energetski efikasni, ostvaruju višestruko manju potrošnju električne energije kroz proces obavljanja svoje funkcije, odnosno kroz svoj rad.

Takođe, kućni aparati koji su energetski efikasni, istovremeno proizvode neuporedivo manje buke kroz proces obavljanja svoje funkcije, odnosno kroz svoj rad.

Kućne aparate koji su energetski efikasni, od kućnih aparata koji to nisu možete razlikovati i prepoznati po tome što na sebi, tačnije na svojoj deklaraciji sadrže uočljivu oznaku „A“ ili „A+“.

Kućni aparati koji na sebi, tačnije na svojoj deklaraciji sadrže uočljivu oznaku „B“ ili „C“, predstavljaju energetski neefikasne kućne aparate.

Sponzorisano: